Wat is Gruttoland?


Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en ANF zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat ANF de weidevogelparel van ruim 40 hectare van Murk Nijdam in stappen overneemt. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van dagen voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond te op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Meer dan 5000 mensen hebben reeds een financiële bijdrage geleverd. Ook zijn er verschillende subsidies aangevraagd en toegekend. Begin 2022 is bijna een kwart van de 40 hectare in het bezit van ANF. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogel liefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten gaat realiseren.

Nieuwe plasdras Gruttoland

Bezoek aan Gruttoland in 2022 mogelijk


Met ingang van het kalenderjaar 2022 is het (eindelijk) mogelijk een bezoek aan Gruttoland te brengen. In 2021 was het voor fotografen al mogelijk een hut te boeken voor een arrangement. Daar werd maar liefst 134 maal gebruik van gemaakt. Er werden prachtige plaatjes geschoten.

In 2022 zal het voor liefhebbers ook mogelijk zijn een excursie bij Gruttoland te boeken. Een excursie zal worden begeleid door een van de ruim 10 vrijwillige rondleiders die zich na een oproep hebben aangemeld. Na een korte presentatie in het bezoekerscentrum van Gruttoland gaan een groep van maximaal 20 personen een kijkje nemen bij de plasdras van Gruttoland. Hier zullen in het broedseizoen vele (weide) vogels te zien zijn. Tijdens een excursie zal alles erop gericht zijn de aanwezige vogels niet te verstoren.

Zoals wellicht bekend is werkt de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân/Gruttoland al bijna 2 jaar samen met Mediahuis Noord en Van Plan. Deze partijen hebben veel ervaring met grote en kleine evenementen. Het boeken van een excursie of fotoarrangement bij Gruttoland verloopt via de VanPlan bestelmodule. In de loop van januari 2022 kan er hieronder worden geboekt voor een fotografie-arrangement. Begin februari zal het mogelijk zijn een excursie te boeken.


Wil je een fotografie arrangement boeken? Klik hier voor meer informatie >>>
Image

Wie is Murk Nijdam?


Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdams interesse voor en kennis van de weidevogels gaat ver terug. Hij heeft dit in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het heeft er ook toe geleid dat Murk Nijdam zijn bedrijf niet echt heeft veranderd. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en traditioneel. Op het bedrijf te Wommels zijn er bijvoorbeeld 2 plasdrassen te vinden. Verder heeft Murk Nijdam 1 ha. grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 ha. met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 juni. Dit in combinatie met kruidenrijk grasland. Dit resulteerde in 2018 in 90 gruttonesten met ongeveer 70 broedparen met kuikens. Daarnaast worden ruim 100 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. De huidige 2 plasdrassen vormen het centrum van het bedrijf. De plasdrassen zijn een uitstekende foerageerplek en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de plasdrassen en zijn de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen zijn de plasdrassen een toevluchtsoord voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek (kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf.


Image

Hoe ziet de plasdrassituatie van Murk Nijdam er nu uit?

Het “project” Murk Nijdam speelt al langere tijd en heeft gaandeweg de naam 'Gruttoland' gekregen. Murk Nijdam is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels heeft inmiddels provinciale en nationale faam verworven. vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 40 ha., heeft Murk Murk een weidevogeleldorado gecreëerd.

Murk Nijdam heeft besloten dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom hebben hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen geslagen. Het doel van beide partijen is het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is verander je niet. Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voorlopig is het project in 3 stappen geknipt:

  • Fase 1: Samenbrenging 2 plasdrassen op 1 locatie en aanleg van een gecamoufleerde parkeergelegenheid in de nabijheid. In de nieuwe plasdras zullen in totaal 4 vogelkijkhutten en een zwaluwwand worden aangelegd.
  • Fase 2: Aanleg van nieuwe toegangsweg van Slachte naar plasdras en de realisatie van een bezoekerscentrum
  • Fase 3: De verdere verwerving van de gronden van Murk Nijdam door ANF.

Overzichtsfoto van de plasdras van Gruttoland
schetsen buro Ligthart

Meer informatie over project Murk Nijdam?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Waar vindt u Gruttoland?

In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388/0651172174

Adres kantoor: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53